Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Anadolu yaklaşımı uygulamaya geçiyor

Kamuoyunda "Anadolu Yaklaşımı" olarak bilinen KOBİ’lerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yasal düzenlemenin uygulamaya geçmesi için gereken yönetmelik yürürlüğe girdi.
Ostim Editör
07 Aralık 2011 00:00

Kamuoyunda "Anadolu Yaklaşımı" olarak bilinen KOBİ’lerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yasal düzenlemenin uygulamaya geçmesi için gereken yönetmelik yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda "Anadolu Yaklaşımı" olarak bilinen KOBİ’lerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yasal düzenlemenin uygulamaya geçmesi için gereken yönetmelik yürürlüğe girdi.

Toplam 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço toplamı 25 milyon YTL olan işletmelerin, 31 Ekim 2006 tarihinden önceki borçları yeniden yapılandırılacak.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun(BDDK) hazırladığı, KOBİ’lerin borçlarının yeniden yapılandırılmasında imzalanacak çerçeve anlaşmalara ilişkin "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik ile; Türkiye’deki bankalar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF),
tasfiye halindeki Emlak Bankası nezdindeki donuk ve şüpheli alacaklar hesabındaki kredi borçları ve KOBİ’lerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından hazırlanacak ve alacaklı kurumların yetkili temsilcilerince imzalanacak Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının BDDK tarafından onaylanacak.


DAHA ÖNCE YARARLANANLAR KAPSAM DIŞI

Mali sektöre olan borçların yeniden yapılandırılmasından yararlanmış olanlar bu yönetmelik kapsamına girmeyecek. Yenilenen ve itfa planına bağlanan krediler hesabına aktarılması gereken kredilerden bu süreyi tamamlamış bulunan krediler
bu Yönetmelik uygulamasında donuk alacak olarak dikkate alınacak. Bu kapsamda kredileri bulunan KOBİ’ler de finansal yeniden yapılandırma başvurusunda Bulunabilecek.

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınmak için talepte bulunacak KOBİ’lerin, kayıtlı bulundukları resmi kurumlara istihdam, yatırım ve üretim ile ilgili planlarını ilgili bankaya ve mali kurumlara sunması gerekecek. Bu planın ekinde de, yaratacakları firma değerine ilişkin öngörülerini yansıtmak amacıyla proforma olarak nakit giriş ve çıkışları ile ilgili bilgileri de içeren bir rapor hazırlayabilecekler. Çerçeve anlaşmaları, Birlik tarafından diğer mali kurumları ilgilendiren hükümlerine ilişkin derneklerin görüşleri alınarak hazırlanacak. Bankaların ve diğer mali kurumların yetkili temsilcilerince kabul edilerek imzalanacak.


TMSF TARAF OLABİLİR

TMSF ve Emlak Bankası, bu anlaşmalar kapsamında borçlu KOBİ’ler ile yapılacak
sözleşmelere ilave finansman sağlamak kaydıyla taraf olabilecek. Ziraat Bankası, Halk Bankası anlaşmalar kapsamında borçları gerektiğinde ilave finansman da sağlamak suretiyle yeniden yapılandırılan veya yeni bir itfa planına bağlanan borçlu KOBİ’ler ile yapılacak sözleşmelerde taraf olmaya yetkili kılındı. TMSF’ye devredilen bankalar ise bu anlaşma kapsamında borçlu KOBİ’ler ile yapılacak sözleşmelere, kredileri kısmen veya tamamen iştirake çevirme işlemi hariç olmak üzere taraf olabilecek.

SINIFLAMA YAPILACAK

Ölçek büyüklüğü ve sektörel faaliyet alanı bakımından farklı niteliklere sahip borçlu KOBİ’ler nitelikleri itibariyle gruplandırılarak, her bir borçlu KOBİ grubu için ayrı bir çerçeve anlaşması hazırlanacak. Yeniden yapılandırma kapsamındaki kredilere, kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanuna göre kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken bileşik faiz yürütülemeyecek.

HAKEM KURULU OLUŞTURULACAK

Taraflar arasında ihtilaflar değerlendirilmesini ve uzlaşma ile çözüme kavuşturulmasını temin etmek amacıyla Hakem Kurulu oluşturulacak. Çerçeve anlaşmalar ilgili derneklerin görüşü alınarak, Birlikler tarafından hazırlanacak ve alacaklı kurumların yetkili temsilcileri arasında imzalanacak.

Anlaşmalar daha sonra Kurul onayına sunulacak. Anlaşmalar, her biri borçlu
KOBİ ile bankalar ve diğer mali kurumların yetkili temsilcileri arasında imzalanacak sözleşmeler ile uygulamaya konulacak. Ayrı risk grubuna dahil oldukları borçlu KOBİ’lere piyasa faizlerinin altında faiz uygulayamayacaklar ve ilave finansman sağlayamayacaklar.

KREDİLERİN TOPLAM TUTARI

KOBİ’lerle finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalanan krediler, toplam alacak tutarının en az yüzde 6’sının geri ödenmiş olması, en az 6 ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri ve ödemelerin aksatılmaması kaydıyla; yenilenen ve itfa planına bağlanan kredilerin hesabına aktarılabilecek. İlave kredi olarak kullandırılan tutarların, kredinin yeniden sınıflandırılması için izlendiği dönem süresince karşılık ayırma yükümlülüğüne tabi tutulamayacak.

UYGULAMA TARİHİ

Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamış KOBİ’ler, sözleşme tarihinden itibaren iki ay içinde sözleşmenin bir örneği ile birlikte borçlarının tecili için ilgili kurumlara başvurabilecek.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.