Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Bildiriler de birbirine benzedi

TOSYÖV Başkanı Hilmi Develi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KOSGEB Başkanı Erkan Gürkan’ın ortak düzenledikleri basın toplantısında III. KOBİ Zirvesi’nin sonuç bildirgesi okundu.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 14:26

TOSYÖV Başkanı Hilmi Develi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KOSGEB Başkanı Erkan Gürkan’ın ortak düzenledikleri basın toplantısında III. KOBİ Zirvesi’nin sonuç bildirgesi okundu.

II. KOBİ Zirvesinde belirtilen kimi konularda kayda değer bir gelişme sağlanamadığı dile getirilirken, bunlara ilişkin hususların III. KOBİ Zirvesinde de ele alındığı belirtilerek, kronik sorunların yeni şekilleri sonuç bildirgesine yansıtıldı.

III. KOBİ ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ: Avrupa Birliği ile bütünleşme yolunda KOBİ’lerimizin Avrupa Birliği ve küresel pazarda en uygun yere gelmelerini sağlamak temel hedefimizdir. Biz, AB ve Dünyadaki rakiplerine benzer iş ortamı sağlandığında KOBİ’lerimizin rakiplerinden daha iyi performans göstereceklerine inanıyoruz.

TOBB, KOSGEB ve TOSYÖV, KOBİ’lerimizin bu hedefe ulaşmalarını sağlamayı kendilerine görev saymaktadır. Üç kurumun bir araya gelerek düzenledikleri KOBİ Zirvelerinin amacı hem KOBİ’lerin mevcut problemlerine çözüm önerileri getirmek, hem de ülke politikalarının belirlenmesinde gereken KOBİ vizyonunu ortaya koymaktır III. KOBİ Zirvesi de, devletin ilgili kurumlarının üst düzey yetkilileri, KOBİ sahipleri ve yöneticileri ile üniversitelerimizin değerli bilim adamlarının katılımı ile gerçekleşmiştir. 120’ye yakın konuşmacının katılımıyla KOBİ’leri yakından ilgilendiren konuların ele alındığı 18 farklı oturum gerçekleştirilmiştir.

Bu zirvede gündeme getirilen KOBİ’lere ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, daha büyük bir katılımla değerlendirilmek üzere basılı olarak hedef kitlenin bilgisine sunulacaktır. Bu zirvenin sonuçları, hükümetimiz, siyasi partilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve özellikle KOBİ’lerimize ışık tutacaktır.

Bu önerilerden bazısı tam veya kısmen gerçekleşmiş, bazısı ile ilgili herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır.

Tam veya kısmen gerçekleşen önerilerimiz;
1) KOBİ tanımı konusunda yürütülen mevzuat çalışmaları hızlandırılmış, konuyla ilgili Kanun çıkmış, AB ile uyumlu bir KOBİ tanımı konusunda son aşamaya gelinmiştir.
2) KOBİ’lerin, devlet destekleri, mevzuat ve ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacı ile TOBB koordinasyonunda, 40’dan fazla kurum ve kuruluşun işbirliği ile KOBİ Bilgi Sitesi oluşturulmuş, www.kobi.org.tr web adresinden hizmet vermeye başlamıştır.
3) Yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi için YOİKK (Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu) çerçevesinde Yabancı Sermaye Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve gerekli güven ortamının sağlanmaya başladığının göstergesi olarak yabancı sermaye özelleştirme kapsamındaki işletmelere ilgi göstermeye başlamıştır. KOBİ’lerle yabancı işletmeler arası işbirliklerinin yakın gelecekte gerçekleşmeye başlayabileceği ümit edilmektedir.
4) TOBB, KOBİ’lerin finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, T. Halk Bankası aracılığı ile 2004 yılında 150 Trilyon TL kullandırmış, 2005 yılında 170 Milyon YTL kullandırmaktadır. KOSGEB, KOBİ’lere 2004 yılında 298 Trilyon TL ve 2005 yılında şu ana kadar 243 Milyon YTL kredi kullandırılmasını sağlamıştır.
5) KOBİ Borsalarının kurulması için gerekli çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu çalışmaların 2005 yılı içinde bitirilip sistemi oluşturacak şirketin kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.
6) TOBB öncülüğünde, KOSGEB’inde ortaklarından biri olduğu, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Aralık 2004’de faaliyete geçirilmiştir.
7) Türkiye’de Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Çalışmaları için 446 Milyon YTL gibi önemli bir kaynak aktarılmıştır. Bu kaynağın her yıl artarak 2010 yılında Gayri Safi Milli Hasılanın %2’sine çıkması 10. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nda kararlaştırılmıştır.
8) KOSGEB, KOBİ’lerin almış olduğu danışmanlık hizmetlerinin bir bölümünü de desteklemeye başlamıştır.
9) KOSGEB 57.000 KOBİ’nin verilerini toplamış ve bu verilerini tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunmuştur.

II. KOBİ Zirvesinde belirtilen diğer konularda kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır ancak III. KOBİ Zirvesinde bu konular da ele alınarak yeni şekliyle sonuç bildirgesine yansımıştır. Bu çerçevede yeni öneri ve beklentilerimiz aşağıda sunulmaktadır.

1) AB uyum sürecinde, AB’nin sektörel tercihleri göz önüne alınarak, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı güncellenmeli ve uygulamaya geçirilmelidir.
2) AB’ye uyum sürecinde KOBİ’lerin proje üretebilmeleri ve sunabilmeleri için sivil toplum örgütleri, kamu kurum, kuruluşları ve üniversiteler tarafından proje uzmanı yetiştirmek üzere eğitimler verilmelidir.
3) AB uyum sürecinde KOBİ’lerin önüne engel olarak çıkabilecek olan sosyal standartlar ve çevre ile ilgili konularda KOBİ’ler bilinçlendirilmeli ve işletmelerin bu standartlara ulaşmaları için gerekli altyapı oluşturulmalıdır.
4) Ulusal teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına bütünsellik getirecek bir sistemi belirlenmeli ve destek mekanizmaları buna göre geliştirilmelidir.
5) Türkiye’de Ar-Ge konusunda çalışma yapacak uzman ve bilim insanı sayısının artırılmasına özel önem verilmelidir.
6) CE İşareti konusunda akreditasyon ve onaylanmış kuruluş sorunu çözülerek KOBİ’lerin daha kolay ve ekonomik koşullarda CE işaretine ulaşmaları ivedilikle sağlanmalıdır. Bu konuda AB nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmalı ve bir an önce sonuçlandırılmalıdır.
7) KOBİ’lerin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilerek, bununla ilgili başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması için gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.
8) Ülkemizin girişimcilik ve yenilikçiliğin özendirilmesi politikalarının stratejik hedefler doğrultusunda yeniden yapılandırılması gereklidir.
9) KOBİ’ler 2007 yılı sonunda uygulanmaya başlanacak olan BASEL II kriterleri konusunda kamu ve STK’lar tarafından bilinçlendirilmelidir ve ilgili taraflar üzerine düşen görevleri yapmalıdır.
10) Makro ekonomik değerlerde yaşanan iyileşmenin işletmelere ve yatırım ortamına yansıtacak düzenlemeler ve kararlar hızla alınmalı, yeni yatırımların ve istihdamın önü açılmalıdır.
11) Türkiye’de vergi ve istihdam yükleri ülkenin kişi başına düşen gayri safi milli hasılası göz önüne alınarak tespit edilmeli, kayıt dışılık ve haksız rekabeti giderecek önlemler alınmalıdır.
12) 5084 sayılı Teşvik Tasası gözden geçirilmeli, haksız rekabete neden olan unsurlar giderilmeli, devlet destek ve yatırım teşvikleri, sanayi envanteri oluşturulup, yatırım haritası çıkarıldıktan sonra bölgesel kalkınma stratejisi çerçevesinde öncelikli sektörler belirlenerek uygulanmalıdır.
13) KOBİ’lere yönelik destek sistemlerini yürüten kurumlar arasında koordinasyon sağlanmalıdır.
14) Kamunun yeniden yapılandırılması bir an önce gerçekleştirilerek, kamunun borçlanma gereği en aza indirilerek reel faizler düşürülmelidir.
15) KOBİ’lerin finansal kaynaklardan yararlanabilmeleri ve kayıt altına alınmayı özendirmek amacıyla Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklarının ortak olduğu şirketlerde vergisel teşvikler uygulanmalıdır.
16) Kalkınma ajansları, ağırlıklı olarak sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı özerk bir yapıda olmalıdır.
17) KOBİ Tanımı Yönetmeliği bir an önce yürürlüğe girmelidir.
18) Enerji üzerindeki gereksiz vergiler kaldırılarak, enerji fiyatları düşürülmelidir.
19) Organize Sanayi Bölgelerinin bulunduğu yerlerde OSB dışındaki alanlarda sanayi yapılaşmalarına izin verilmemelidir.
20) KOBİ’lere çevreye uyum hususunda, AB Çevre Standartlarına uyum için gerekli destekler verilmeli ve devlet tarafından teşvik edilmelidir.
21) Yatırım ortamındaki engellerin ortadan kaldırılması amacıyla YOİKK (Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu) çalışmalarına devam edilmeli ve daha çabuk sonuca ulaşılmalıdır.
22) KOBİ’lerin üretim ve rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunmak için bilişim teknolojilerini etkin bir araç olarak kullanmaları ve İnternet altyapısının güçlendirilerek KOBİ’ler tarafından yoğun kullanımı sağlanmalıdır. Bu konuda tarafların (KOBİ, üretici, STK, piyasa düzenleyici) üzerine düşenleri yapmaları gereklidir. Yerli yazılım üreticilerine Teknoparklarda olmasalar da aynı destekler sağlanmalıdır.
23) KOBİ’lerin ihracat ve rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla KOBİ’ler arası işbirliği ve kümeleme sistemlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Ülkelerce karşılıklı anlaşması yapılan eşleştirme merkezi sayısı artırılmalı ve eşleştirme merkezleri KOBİ’lere yurtdışına açılmada etkili bir araç olarak sunulmalıdır.
24) Ülke ekonomisinin rekabet edebilmesi için çok önemli bir misyon sahibi olan KOBİ’leri ana sanayi tarafından desteklenmelerini sağlayacak özendirici önlemler alınmalıdır.
25) Serbest bölgelerin yatırımcı açısından yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi için mevcut sorunlar giderilmelidir.
26) KOBİ’lere stratejik planlama yeteneği kazandırılabilmesi için, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerekli eğitim çalışmaları yapılmalıdır.

Biz; TOBB, KOSGEB ve TÖSYÖV olarak Zirve sonucunda belirlenen tüm bu önerilerin gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayacağız. 3 Ekim’de başlayacak olan AB müzakere sürecinin sorunsuz yürüyebilmesi için önerilerimizin ilgili taraflarca benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.