Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OSB’ler cazibe merkezi olmalı

OSBÜK yönetim kurulu başkanı Bülent Koşmaz 2004 yılı olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada sanayileşmenin OSB’lere odaklanarak yürütülmesi gerektiğini savundu. Koşmaz “OSB’ler yatırım için cazibe merkezi haline getirilmeli” dedi.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 13:26

OSBÜK yönetim kurulu başkanı Bülent Koşmaz 2004 yılı olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada sanayileşmenin OSB’lere odaklanarak yürütülmesi gerektiğini savundu. Koşmaz “OSB’ler yatırım için cazibe merkezi haline getirilmeli” dedi.

OSBÜK yönetim kurulu başkanı Bülent Koşmaz 2004 yılı olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada sanayileşmenin OSB’lere odaklanarak yürütülmesi gerektiğini savundu. Koşmaz “OSB’ler yatırım için cazibe merkezi haline getirilmeli” dedi. OSBÜK Başkanı Koşmaz’ın yaptığı konuşmanın tamamı şöyle: “Bizce bu gün OSB’lerin en önemli sorunu; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, ve ikincil mevzuatlarında OSB’lere yer verilmemesi ve uygulamalarda da 4562 sayılı OSB Kanununun 20 inci maddesi ile verilen yetkilerin uygulama imkanı bulunamamasıdır. Bu konu hemen hemen her platformda gündeme getirilerek OSB’LERE HAKSIZLIK EDİLDİĞİ, OSB’LERİN YOK OLACAĞI anlatılmış ve Bakanlığımızın da büyük destek ve katkıları ile pek çok girişimlerde bulunulmuş, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanarak 5 Nisan 2005 tarihinde Başbakanlığa sunulan bir kanun taslağında OSB’lerin sorunlarına çözüm bulacak iki madde eklenmiştir. Söz konusu maddelere göre; OSB’lerin elektrik ve doğal gaz üretim, temin ve dağıtım faaliyetlerinin kurulacak bir şirket tarafından yapılacak ve daha önce bedelsiz olarak TEDAŞ ve BOTAŞ’a devir edilen tesisler ve işletme haklarının 6 ay içinde bedelsiz olarak iade edilecektir. Ancak, OSB karşıtı bazı güçler de bu kanunun yasalaşmaması için çalışmakta ve konuyu zaman zaman basına da taşımaktadırlar. Bizler de, OSB’ler adına faaliyetlerimizi sürdürerek yasalaşması görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Ülkemize daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat için çalışan OSB’lerin bu haklı talebine karşılık; Genel Kurulumuzu onurlandıran EPDK Başkanı Sayın Yusuf GÜNAY, EPDK’nın görüşlerini Sizlere aktarmıştır. Bu konudaki çalışmalara devam edilecektir. - Bir diğer önemli konu da; son zamanlardaki ekonomik gelişmelere paralel olarak adeta şahlanarak kabına sığmayan sanayicilerimizin yatırım yeri ihtiyacına kısmen de olsa çözüm bulmak, adete cendereye sıkışmış gibi üretim yapan OSB mensuplarını rahatlatmak amacıyla; OSB Uygulama Yönetmeliğinin 55. maddesi ile tespit edilen KAKS (Kat Alanı Katsayısı) = EMSAL oranı olan % 50 sınırını arttırmak, -Yine Yönetmeliğin 56. maddesi ile 7 ila 35 metre olarak tespit edilen GERİ ÇEKME MESAFELERİNİ makul ölçülerde azaltmak, yönünde de çalışmalarımız vardır. Bu konuda, Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler sonucu Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden teknik raporlar alınacaktır. Hatta, Gaziantep OSB’nin temin ettiği teknik bir rapor birkaç gün önce gelmiş ve iki gün önce de Bakanlığımıza sunulmuştur. Bir kaç üniversiteden daha rapor temin edilmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Ülkemizde OSB’lerin kurulması ve işletilmesi 40 yılı aşkın bir süredir kanun ve yönetmeliği olmadan yapılmış ve nihayet büyük özlemini duyduğumuz 4562 sayılı kanun 15 Nisan 2000 yılında yürürlüğe girmiş ve 1.4.2002 tarihinde de OSB Uygulama Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile uygulanmaya başlamıştır. Elbette ki bu büyük memnuniyet doğurmuş ve bu gün bizleri bir çatı altında toplayan OSBÜK ‘de bu kanun ile kurulabilmiştir. Ancak, aradan geçen 5 yılı aşkın zaman ve değişen şartlar ve ihtiyaçlar ile 12-14 Şubat 2004 tarihinde yapılan I. OSB ZİRVESİ’nde dile getirilen hususlar yeni bir kanuna ihtiyaç olduğu sonucunu çıkarmıştır. Bu konuda; -12-14 Şubat 2004 tarihlerinde yapılan I. OSB ZİRVESİ, -24.9.2004 tarihinde yapılan BÖLGE MÜDÜRLERİ TOPLANTISI, -Pek çok OSB’den gelen yazılı ve şifahi görüşler, dikkate alınarak yeni bir OSB Kanun Taslağı hazırlanmış ve 7.3.2005 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulmuştur. Amacımız, Bakanlığımız ile bir masa etrafında oturarak söz konusu kanun taslağına son şeklini vermek ve en kısa sürede yasalaşması için Sayın Bakanımız ve Bakanlığımızın desteklerini sağlamaktır. Bu konuda da en üst seviyede çalışmalarımız devam etmektedir. - Yine diğerleri kadar önemli bir başka sorun da; 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 21. maddesinde yar alan vergi muafiyeti hükmünün çeşitli yorumlar sonucu tem olarak uygulanamaması hatta bazı OSB’lerin büyük sıkıntı yaşaması dır. Bu konu Maliye Bakanlığı’na, hatta 5 Ocak 2005 tarihinde bizzat Başbakan’a anlatılmışsa da bu güne kadar somut bir sonuç alınamamıştır. En son yaptığımız görüşme de “Kurumlar Vergisi Kanunu’nu yeniden yazacağız, Sizin talebinizi o zaman değerlendirebiliriz” şeklinde şifahi bir cevap alınmıştır. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecektir. - Hepimiz biliyoruz ki, OSB’leri top yekun şahlandıracak husus, OSB’LERİN YATIRIMCI İÇİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİNDEN geçmektedir. Bu konuda maalesef ciddi bir teşvik ve ayrıcalık bulunmamaktadır. Bu konuda 5084 sayılı kanun ile 36 ile ve birkaç önce TBMM’de kabul edilen kanun ile de 49 ile verilen teşviklerin OSB’ler le sınırlı olması arzu edilmişse de gerçekleşmemiştir. Bu konuda ki talep ve görüşümüz yine aynıdır. Hatta, şu anda tüzel kişilik kazanan 224 OSB’nin tamamı doluncaya kadar OSB dışında sanayi tesisinin kurulmasına izin dahi verilmemelidir. Buna karşılık bir OSB’nin ortalama 10 yılda kurulması gibi hazin bir sonuç doğuran bürokratik engeller ve ekonomik sıkıntıları giderici tedbirler alınmalıdır. - Hepiniz biliyorsunuz ki; Türk Hukuk Sistemi içinde OSB’lerin hak ettiği yeri alabilmesi ve gerçek bir yerel yönetim teşkilatı olan OSB’lerin görev ve yetkilerine diğer yerel yönetim teşkilatları tarafından müdahale edilmesini önlemek amacıyla yapılan girişimler sonucu; -23.7.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesine, -24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5272 sayılı Belediye Kanunu’nun14. maddesine, -04.3.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesine, “4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır.” hükümleri eklenmiştir. Bu defa da, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan yeni İmar Kanunu taslağı ile OSB’lerin İmar planı yapma, inşaat ve yapı kullanma izni verme yetkileri yine 5 yıl önceki gibi belediyelere verilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda da, OSB’lerin yetki ve haklarının korunması için yapılan girişimlere devam edilecektir. - 4562 sayılı kanuna göre imar planı, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni veren OSB’ler İŞYERİ AÇMA VE İŞLETME RUHSATI verememektedir. Bu konuda da yeni bit yönetmelik hazırlanmakta olup, OSBÜK olarak görüşlerimiz talep edilmiştir. Konu üyemiz OSB’lere aktarılmış maalesef 3-5 OSB’den görüş gelmiştir. Bu konudaki bizim görüşümüz; OSB içinde faaliyet gösteren tesislerin İŞYERİ AÇMA VE İŞLETME RUHSATALRININ DA OSB MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN VERİLMESİDİR. Bu konuda hazırladığımız görüşümüz 16 Mayıs Pazartesi günü Başbakanlığa sunulacak ve takip edilecektir. - Yukarıda belirttiğin birkaç konudan da anlaşılıyor ki; 5 yılı aşkın bir süredir yasal bir statümüz olmasına rağmen Türk Bürokrasisi OSB’leri anlayamamış ve kabullenememiştir. Çünkü; çocuğuna iş, ülkemize ihracat, Devletimize vergi için kapısı çalınan sınai tesislere beşiklik yapan OSB’ler, her fırsatta yeni bir düzenleme yapılarak yok edilmeye çalışılmaktadır. Peki bu nasıl önlenebilir? OSB’lerin gücünü ve önemini herkese anlatmanın en birinci yolu, bütün dünyadaki örnekler gibi GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAK, BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMAKTIR. OSBÜK olarak bu konuda maalesef beklenen ilgi ve destek bulunamamıştır. Pek çok yazışma, davet, etkinlik, ziyaret ve görüşmelere rağmen göreve geldiğimizde 63 olan üyemiz 5 gün önce yapılan son kayır ile 89 olmuştur. OSBÜK’ün kuruluşundan bu güne kadar toplam 224 OSB’nin % 40’ı bu birlik içinde yer almıştır. Bu durum, maalesef çok acıdır. Oysa; - “OSB Akademisi” kurarak hizmet içi eğitim sistemiyle OSB’lere kalifiye eleman temini, -“OSBÜK WEB SİTESİ” kurarak bütün OSB’leri ve üyelerini bir çatı altında toplanması, -Çeşitli teknik birimler kurarak OSB’lerin proje ve danışmanlık hizmetlerinin yapılması, -Büyük fonlar kurarak yeni kurulan OSB’lere finansman desteğinin sağlanması, Ve benzeri gibi pek çok hayallerimiz vardı. Bunları yine de gerçekleştirmeye çalışacağız. Ancak, zaman alacaktır. Bu konuda Siz değerli üyelerimizden, yakın ilişki içinde oldukları OSB yöneticilerine OSBÜK çatısı altında toplanmanın faydalarını ve gayesini anlatarak OSB ailesinin fertlerinin çoğalmasına destek olmalarıdır. - Bir başka talebimizde; yatırımcıların yatırım yeri seçiminde doğru ve çabuk karar verilebilmesi için Başbakanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın talebi ve direktifleriyle oluşturulan KOBİ BİLGİ SİTESİ ’ne OSBÜK ve OSBÜK üyesi OSB’ler de dahil edilmiştir. Bu kapsamda, her OSB’nin oluşturacağı WEB sitesi Kobi Bilgi Sitesi ile entegre edilecek ve yatırımcının OSB ve OSB üyelerine kısa sürede ulaşması hedeflenmiştir. Bu konu da üyemiz OSB’lere duyurulmuş ancak beklenen ilgi görülmemiştir. Sizlerden bu konuda da destek beklediğimizi belirtmek isteriz. OSBÜK’ ün faaliyetleri sırasında katılımcılığı en üst seviyede gerçekleştirmek istiyoruz. Yönetim Kurulu üye sayımız OSB Uygulama Yönetmeliği gereğince 9 kişiden fazla olamıyor. Bu durumu arkadaşlarımızla değerlendirdik ve Genel Kurulumuzu müteakip yapılacak ilk toplantıda, bilgi birikimleri ile büyük katkılar sağlayabileceğine inandığımız OSB temsilcilerinden YÜKSEK İSTİŞARE KURULU” adı altında bir komisyon kurulmasına ve Yönetim Kurulumuzun 3 ayda Yüksek İstişare Kurulu ile birlikte toplanarak görüş alışverişinde bulunmasına karar verilmiştir.”

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.