Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

OSBÜK genel kurul yaptı

OSBÜK IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı 89 OSB’den 70 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Ostim Editör
07 Aralık 2011 00:00

OSBÜK IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı 89 OSB’den 70 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşması ile açıldı. Genel Kurul Gündemi gereği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent KOŞMAZ, Denetim Kurulu Raporunu OSBÜK Denetçisi Erhan Ortaköylü ve Mali Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları ile Çalışma Programını Delegelere Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Yılmaz tarafından sunuldu. Yönetimin ibrasını takiben OSB’lerin sorunlarına ilişkin görüşme yapıldı. İzmir Atatürk OSB Başkanı Hilmi Uğurtaş, İzmir Atatürk OSB Delegesi Sayıl Dinçsoy, Kayseri OSB Başkanı Ahmet Hasyüncü, Kocaeli Gebze OSB Delegesi Yunus Çiftçi, Silifke OSB Başkanı Vedat Ata, İkitelli OSB Delegesi Nuri Konak, Erzurum Merkez I. OSB Başkanı Efrahim Güngör, Uşak OSB Başkanı Hazım Sesli görüş ve önerilerde bulundular. Soruların daha çok vergi muafiyeti, elektrik ve doğalgaz işletimi, TRT payı gibi konularda yoğunlaştığı göslendi. Toplantı OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz’ın teşekkür konuşması ile tamamlandı. Başkan Bülent Koşmaz’ın konuşması “Planlı kalkınma dönemine başlanması ile ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesi için kalkınma aracı olarak seçilen OSB’lerin rolü ve önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Şu anda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından sicil numarası alarak tüzel kişilik kazanmış 242 OSB vardır. Bu OSB’lerden 107‘si işletme aşamasında olup, diğerleri ise; -Yer seçimi, -Kamulaştırma, -Proje, -Ya da Altyapı aşamasındadır. Bu OSB’lerin tamamen dolması halinde 1.150.000 kişinin istihdam edileceği tahmin edilmektedir. Bu tablo ile ülkemizin umudu olan Organize Sanayi bölgelerinin “kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmaları amacıyla” kurulan OSB Üst Kuruluşu 3,5 yıllık geçmişi ile OSB’ler için çok önemli çalışmalara öncülük etmiş ve Sizlerin destekleriyle olumlu sonuçlar almıştır. Yönetim Kurulumuz seçimleri müteakip, ilk iş olarak OSBÜK çalışmalarının daha katılımcı ve etkili yapılabilmesi ve daha isabetli kararlar alınabilmesi amacıyla, istişarede bulunmak üzere 9’ar üyeli, Yüksek İstişare Komisyonu, ve Bölge Müdürleri Komisyonu, oluşturmuştur. Ülkemizin değişik bölgelerinden, değişik büyüklüklerde ve fiziki konumlarda bulunan 9 OSB’nin Genel Kurul Temsilcilerinden oluşan Yüksek İstişare Komisyonu ile son derece faydalı 3 toplantı yapılmıştır. Bu toplantılara Temsilcilerini gönderen OSB’lere ve değerli fikirleri ile Yönetim Kurulumuza ışık tutan Yüksek İstişare Komisyonu Üyelerine teşekkür ederiz. OSBÜK’ ün kuruluşundan beri hep ön planda tutulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkiler, geçtiğimiz dönemde de daima canlı ve sıcak tutularak, başta Bakanımız Ali ÇOŞKUN olmak üzere, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları sık sık ziyaret edilmiştir. OSB’lerden intikal eden her konu görüşülmüş, çözüm için görüş alışverişinde bulunulmuş ve özellikle yasal düzenlemeler öncesi yakın işbirliği sonucu pek çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Bundan sonra da, söz konusu iş ve güç birliğinin her geçen gün arttırılmasına çalışılacaktır. OSBÜK olarak kuruluşumuzdan bu güne kadar en önemli hedefimiz, OSB’lerin kamuoyu ve hukuk sistemi içinde yerini genişletmek olmuştur. Geçen yıl yasalaşan İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Kanunlarına eklenen birer fıkra ile OSB’lerin yetki ve görevlerini arttırma çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. Bu kapsamda; • İmar planı yapma, • Yapı İzni verme, • Yapı Kullanma izni verme, yetkileri olan OSB’lerin katılımcılarının İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları için başka bir kuruma gitmelerini önlemek için çalışmalara başlanmış ve yapılan girişimler sonucu, Belediye Kanunu’nun 85. maddesine (h) bendi eklenerek OSB’lere İşyeri Açma ve İşletme Belgesi verme yetkisi verilmiştir. Verilen yetki, işyeri açma ve çalışma ruhsatı harçlarının ilgili belediye veya il özel idaresine ödenir şeklindedir. Bu konunun zaman içerisinde yapılacak girişimlerle düzeltilebileceğini düşünüyoruz. Her yıl yapılan Türkiye Bölgesel Ve Sektörel Ekonomi Şurası’nda Osbük’e de özel bir yer verilmiştir. Söz konusu toplantılarda, OSB’leri yakından ilgilendiren ve birbirinden önemli olan; -OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi ve savunma sanayi, ağır sanayi ve entegre tesisi gibi belli özellikleri taşıyanlar hariç, 1.000 m2 ’den büyük kapalı alan gerektiren imalat sanayi yatırımlarının OSB’lere yönlendirilmesi, -TBMM’ne sunulan Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısındaki OSB’ler için getirilmek istenen 10 yıllık geçici muafiyetin “Daimi Muafiyet” haline dönüştürülmesi, -OSB’lerin arsa teslimlerinde şu anda SIFIR olan KDV muafiyetinin uygulanabilir bir teşvik unsuru haline getirilmesi için yasal düzenlemenin yapılması, -OSB’lerden, tüketilen elektrik bedeli üzerinden talep edilen % 2 TRT Payının kaldırılması, -OSB’lere ait elektrik santrallerine verilen doğal gazın vergi yüklerinden arındırılması, -Elektrik Piyasası Kanunun (2/g) maddesindeki değişikliğin yapılması, -OSB’lere yaptırılarak Türk Telekom A.Ş. tarafından bedelsiz olarak alınan OSB alt yapı tesislerinin iadesi amacıyla yasal düzenlemenin yapılması, -OSB’ler tarafından yapılara TEDAŞ’a bedelsiz olarak devir edilen OSB elektrik dağıtım tesislerinin iadesi için yasal düzenlemenin yapılması, konuları ve çözüm önerileri Başbakan ve çok sayıda Bakanın katıldığı toplantılarda anlatılmış ve yardımları talep edilmiştir. Söz konusu girişimler sonucu; OSB’lerin kuruluş kanunundan doğan elektrik üretim ve dağıtım yetkilerini kullanabilmesi için Elektrik Piyasası Kanununda hüküm bulunması şartını koşan EPDK’nın bu tutumu karşısında, yoğun çalışmalar yapılmış ve 21.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yasa ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 2. maddesine OSB’lerle ilgili (g) bendi eklenmiştir. Ancak, yasa metni içerisinde bulunan iki ayrı “şirket” ibaresinin kalması sebebiyle yasanın yürürlüğe girmesine rağmen yeni bir darboğaz meydana gelmiş ve TEDAŞ’ a devir edilen tesislerin OSB’lere iadesi yapılmasına rağmen OSB’lerin elektrik üretme ve dağıtma yetkileri EPDK tarafından uygulanmamıştır. Bu darboğazın çözümü için çalışmalara yeniden başlanılmış ve bir yıla yaklaşan uzun bir süreçten sonra beklenen değişiklik, 24.05.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hükümetin Kurumlar Vergisi Kanunu’nu yeniden düzenleme çalışmaları sonucu hazırlanan tasarıda, OSB’lerin mevcut Kurumlar Vergisi Muafiyetinin kaldırılarak yerine 3 yıllık geçici muafiyet getirilmek istendiği görülmüştür. Bunun üzerine yapılan yoğun girişimler sonucu, geçici muafiyet süresi 10 yıla çıkartılarak adeta bununla idare edin denilmek istenmiştir. OSB’lerin müktesep haklarını geri götürün bu uygulama kabul edilemez bulunarak çalışmalara devam edilmiştir. Özellikle TOBB’nin de destekleri ile yapılan girişimler sonucu, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek TBMM’ne sunulan tasarıda, OSB’lerin geçici muafiyeti DAİMİ MUAFİYETLER MADDESİNE kaydırılarak OSB’lerin müktesep hakları korunmuştur. Katma Değer Vergisi Kanununda da OSB’ler lehinde değişiklik için olumlu gelişmeler olmuş ancak, ilgili yasa TBMM’de görüşülürken (28.11.2005 tarihinde) 11 maddesinin Komisyona geri çekilmesi sonucu bir duraksama yaşanmıştır. Her biri ayrı birer proje olarak takip edilen bu konuların OSB’lerin lehine sonuçlanması için çalışmalara devam edilecektir. OSB Yöneticilerine yönelik eğitim programları yapılması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yapılarak eğitim programları planlanmıştır. Bu kapsamda; •17-18 Kasım 2005 tarihlerinde Bakanlık Konferans salonunda, •29-30 Nisan 2006 tarihlerinde Kızılcahamam Asya Termal Tesislerinde, iki ayrı eğitim programı düzenlenmiştir. Çok yoğun ilginin olduğu bu programlara önümüzdeki aylarda da devam edilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, OSB Uygulama Yönetmeliği’nin emsal (kat alanı) katsayısının maksimum ve çekme mesafelerinin minimum seviyelere çekilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere üniversitelerin ilgili birimine detaylı teknik rapor hazırlattırılması talebi üzerine: -Trabzon-Arsin OSB’nin katkıları ile T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi, -Gaziantep OSB’nin katkıları ile T.C. Gaziantep Üniversitesi, -Gebze OSB’nin katkıları ile T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi, -Manisa OSB’nin katkıları ile T.C. Celal Bayar Üniversitesinin, ilgili fakültelerinden alınan kapsamlı raporlar, Bakanlığa sunulmuştur. Bu çalışmaya katkıda bulunan Organize Sanayi Bölgelerine teşekkür ederiz. TOBB, KOSGEB ve TÖSYÖV ortak girişimleri sonucu 16-17 Eylül 2005 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayında, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali ÇOŞKUN’ un onurlandırdığı III. Kobi Zirvesi’nin ”Sanayi Yerleşkeleri” konulu oturumunda Genel Sekreterimiz tarafından bir tebliğ sunulmuştur. OSBÜK üyesi olan ve olmayan çok sayıda OSB ziyaret edilmiş, temel atma, açılış, genel kurul ve çeşitli etkinlikler sebebiyle yapılan törenlere iştirak edilmiştir. Uygulamalarda birlik sağlanması ve uygulamacılara yardımcı olunması amacıyla, OSB’leri yakından ilgilendiren mevzuat değişiklikleri, her hangi bir OSB’ye verilen ve geneli ilgilendiren Bakanlık görüşleri, mahkeme kararları gibi belgeler bütün OSB’lere gönderilmektedir. Bu uygulamaya bundan sonra da devam edilecektir. Kuruluş işlemlerini tamamlayarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından sicil numarası alıp tüzel kişilik kazanan bütün OSB’lere, hayırlı olsun dilek ve temennileri ile OSB Üst Kuruluşunun varlığını, kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini bildirerek üyeliğe davet yazısı gönderilmektedir. Bu girişimin yanında pek çok OSB Başkan ve Bölge Müdürü ile görüşmeler ve gerektiğinde ziyaretler yapılmasına rağmen maalesef üye sayısında beklenen seviyeye gelinememiştir. Geçen yıl 86 olan üye sayısı bir yıl içinde ancak 3 üye artarak 89’a ulaşabilmiştir. Bu konuda, üye OSB yöneticilerinden, komşu oldukları veya çeşitli sebeplerle görüştükleri diğer OSB Yöneticilerini üyeliğe teşvik edici girişimlerini ve desteklerini bekliyoruz. Son olarak 28 Nisan 2004 tarihinde yapılan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısında alına bir karardan bahsetmek istiyorum. Yüksel İstişare Komisyonu Üyelerinin de değerli katkıları sonucu, tüm OSB’lerin doğal gaz ve elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir organizasyon faydalı olacağı düşünülerek bu konuda OSB’lerin görüşlerine başvurulmuştur. Olumlu görüşlerin ve yeterli finansmanın oluşması halinde bu konuda da çalışmalara devam edilecektir. 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 27. maddesine göre kurularak, OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 170 – 204 üncü maddelerine göre faaliyetini sürdüren Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun Kurucular Kurulundan sonra seçilen ikinci Yönetim Kurulu olarak I. dönem faaliyetleri yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte, önemli görülenler özetlenmeye çalışılmıştır.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.