Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Türk Girişim Ve İş Dünyası

Büyümenin istikrarı ve işsizliğin önlenmesi bölgesel kalkınmanın ve KOBİ'lerin desteklenmesine bağlıdır.
Ostim Editör
02 Aralık 2011 14:29

Büyümenin istikrarı ve işsizliğin önlenmesi bölgesel kalkınmanın ve KOBİ'lerin desteklenmesine bağlıdır.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye'deki işsizlikle mücadelenin, gelir dağılımındaki eşitsizliği ortadan kaldırmanın, bölgelerarası gelişme eşitsizliklerini gidermenin, hızlı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamanın, bölgesel kalkınmanın ve KOBİ'lerin desteklenmesine bağlı olduğuna inanmaktadır
(…)

Türkiye KOBİ cephesinde yeni bir harekat başlatmalıdır. Doğru sektörel ve bölgesel stratejilerle, sektör-bölge karması iyi yapılarak, orta ve küçük boy yabancı yatırımcı Türkiye'ye çekilmelidir. Bu yolla yan sanayilere gelecek teknoloji, know-how, tasarım ve pazar bilgileri ile KOBİ'lerimizin, ana sanayilerin dünya çapındaki tedarikçileri konumuna yükselmesinin kapısı açılacaktır. Bu yolla da katma değeri yüksek ihracat malları üretmemiz mümkün hale gelecektir Bu harekat, bölgesel kalkınma perspektifi ile gerçekleştirilmelidir. Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme çizgisini yakalayabilmesi için, ulusal makro stratejilerin, sektörel-bölgesel mikro politikalarla desteklenmesi gerektiği açıkça ortadadır. Bölgelerin ve sektör yapılarının derinlemesine incelenmesi, göreli üstünlüklerin tespit edilmesi, potansiyellerin harekete geçirilmesi, tüm Türkiye'nin, istihdam yaratan, yurt sathına yapılan, sektörlerin gelişmesini teşvik eden sürdürülebilir ve hızlı bir büyüme sürecine geçmesi için elzem gözükmektedir.

Adı "bölgesel kalkınma" olsa da mesele, şu veya bu bölgenin meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin kalkınma hamlesine mevcut global şartlara uygun yeni bir şekil verilmesi meselesidir. Bu bakımdan, rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: Bölgesel kalkınma ulusal bir meseledir. Ekonomik, siyasal ve sosyal istikrar buna bağlıdır TÜRKONFED, bu perspektifle, bünyesindeki federasyonların bölgelerinde, bölge iş insanlarının katılımıyla, karşılaştırmalı sektörel üstünlükleri belirleyen ve bir gelecek tasarımı oluşturan çalışmalar yapmaktadır.

TÜRKONFED'i oluşturan federasyonların üye dernek başkanları ve uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen bu çalışmalar, hiç kuşkusuz, eksiksiz olma ve bir reçete sunma iddiasında değildir. Daha çok, benzeri çalışmalarda ihmal edilen bir boyutu dikkate alıp, bölge ekonomisinin aktörlerinin yaklaşımlarını öne çıkararak, bölgesel kalkınma konusunda yapılacak tartışma, araştırma ve proje çalışmalarına bir zemin oluşturma iddiasındadır. Özellikle de Bölgesel Kalkınma Ajansları'nın çalışmalarına temel teşkil etme arzusundadır.

TÜRKONFED Başkanlar Konseyi, İç Anadolu Bölgesi için, aşağıda sıralanan saptamalarda bulunmuştur:
• Bölgenin gelecekteki on yılda önder ve göreli üstünlük taşıyabilecek sektörleri,
• Kentsel dokunun imar ve inşasına dayalı sanayi,
• Gıda içki ve tütün sanayi
• Metal Ana Sanayi,
• Metal eşya, makine, techizat, ulaşım aracı, ilmi ve mesleki aletler sanayii,
Olarak belirlenmiştir.

Bu sektörlerin gelişmesi ve gelişmenin önündeki engellerin orta ve uzun vadede ortadan kaldırılabilmesi için;
• Teknolojik birikimsizlik ve Ar-Ge harcamalarının yetersizliği,
• Kayıtdışılık, sigorta ve vergi yükleri,
• Yüksek temel girdi maliyetleri,
• Bürokratik engeller
Gibi sorunların giderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;
• Türkiye'de teknoloji birikimini artırarak dünya ile rekabet edebilir sektörler yaratmanın yolu özellikle sanayicilerin ve karar vericilerin Ar-Ge yatırımlarının gerekliliğine inandırılmasından geçmektedir. Bu amaçla; iş insanları bilinçlendirilmeli; özel sektörün ve kamunun Ar-Ge yatırımlarına kaynak yaratmaları, varolan kaynakları Ar-Ge 'ye yönlendirmeleri sağlanmalıdır. Ancak en önemlisi, yaratılan kaynağın doğru ve verimli kullanılabilmesi için bu işin arkasına koyulan iradenin devamlılığını ve izlenebilirliğini sağlayabilmektir.
• Haksız rekabeti önlemek için kayıtdışılık ortadan kaldırılmalıdır. Kayıt dışılığın engellenebilmesi için öncelikli olarak KDV, muhtasar, gelir ve kurumlar vergi oranlarının indirilerek belge düzeninin yerleşmesi ve yaygınlaşması sağlanmalıdır. KDV oranları yüksek tutularak belge alımı caydırılmamalı, belge alımını teşvik için, gider gösterilebilecek harcamaların kapsamı genişletilmelidir. Teşvikler, bölgesel ve sektörel göreli üstünlükler gözetilerek yeniden düzenlenmelidir
• Ülkemiz sanayinin önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ'lerin ayakta kalabilmesi, sanayici ve işadamlarının gerek ulusal pazarda yeni istihdam ve katma değer yaratmaları, gerekse uluslararası pazarda rakipleri ile rekabet edebilmeleri için; dünya fiyatlarından %75 yüksek olan elektrik fiyatlarının ve son yapılan zamdan sonra (Ocak 2005'den itibaren yapılan zam oranı %30'lara yakındır) fahiş rakamlara ulaşan doğal gaz fiyatlarının derhal global pazardaki fiyatlara çekilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için de kaçak elektrik kullanımı, yasa dışı akaryakıt ithalatı gibi olaylara son verecek önlemler derhal alınmalıdır. Yürütülmekte olan ekonomi programı, yüksek kredi maliyetlerine çözüm getirecek şekilde yorumlanarak, toplumsal patlama boyutlarına ulaşan işsizliğe çare olacak yatırımların önü açılmalıdır.
• Merkeziyetçi bir anlayıştan yerelliğe gidilebilmesi için atanmışların seçilmişlerin önünde engel olmamaları gerekir. Popülist yaklaşımdan uzak bir bürokrasi, sadeleştirilmiş bir mevzuatla yetkiler yerel inisiyatife devredilerek yerinden yönetime olanak sağlanmalıdır. Bürokraside verimlilik performansa dayalı çalışma sistemi ile hayata geçirilebilecektir.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.