Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Türkiye’nin Seçiminde Reel Sektöre Ne Düşüyor?

Partilerin vaadleri kağıt üzerinde kalmamalı!
Ostim Editör
02 Haziran 2015 13:59

Türkiye, 7 Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gidiyor. Ülkemizin gelecek 4 yılındaki siyasi, ekonomik ve sosyal rotasına yön verecek seçimlerden çıkacak sonuçlar her açıdan önem taşıyor.

Ekonomik dalgalanmaların, krizlerin derin izler bıraktığı kesimlerin başında sanayici, bir diğer deyişle reel sektör geliyor. Bu cepheden fotoğrafa bakıldığında; partilerin, 7 Haziran için seçim beyannamelerinde üretime, sanayiye ve bunun yanında KOBİ’lere vaadlerinin ayrı bir açıdan incelenmesi gerekiyor.

Ancak şunu baştan söylemekte yarar var: 2023 Hedefleri gibi kritik bir virajda, yazılanların kağıt üzerinde kalmaması ve mutlak surette hayata geçirilmesi şart… Bunun için de kararlı bir devlet politikasına şiddetle ihtiyaç var.

Ar-Ge ve inovasyonda yükselen, kendi tasarımını ve milli projelerini ortaya koyabilen, bununla birlikte yeni markaları bünyesinden çıkaran ve küresel rekabete sunan, küçük ve orta ölçekli işletmelere kol kanat geren, orta gelir tuzağına düşmeyen, katma değeri yüksek üretim modeli ile refah seviyesini muasır medeniyetler seviyesine çıkaran bir Türkiye kurgusu herkesin beklentisi…

Ülke yönetimine talip olan kadrolar, sanayici için ne diyor? Kamu alımları, offset uygulamaları, yerli üretim, teşvikler, Ar-Ge, teknoloji, katma değeri yüksek üretim için beyannamelerde neler var? Kısacası geleceğe yönelik neler sunuluyor? Türkiye’nin seçiminde sanayiye ne düşüyor? Partilerin reçetelerine kulak verdik ve derledik…

Ak Parti

“TÜRK MALI MARKASI VE İMAJI İYİLEŞTİRİLECEKTİR”

• Enerji verimliliği alanında KOBİ’lere dönük özel destek programları geliştireceğiz.

• Yenilikçiliğe odaklanarak firma becerilerinin artmasını, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılarak ekonomik büyümeye katkısının yükseltilmesini sağlayacağız.

• Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine destek ve katkılarımızı artıracağız. Tasarım merkezlerini, Ar-Ge merkezleri gibi destekleyecek, Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlayacağız. Ayrıca, KOBİ’lerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini destekleyeceğiz.

• KOBİ’ler başta olmak üzere girişimciler ve yatırımcılar arasındaki ağlar ile mentörlük hizmetleri gibi mekanizmaları merkezi ve yerel düzeyde geliştireceğiz.

• Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ’lere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştireceğiz.

• Güçlü girişimciler, güçlü firmaları; güçlü firmalar da güçlü bir ekonomik yapıyı beraberinde getirmektedir. Partimizin büyüme stratejisi, girişimciliği ve özel sektör öncülüğünde dinamik bir yapıyı esas almaktadır. Kamunun oluşturduğu uygun ortamda girişimcilik kültürünün güçlenmesi ve girişimci dostu bir ekosistemin oluşması temel politikamızdır.

• Teşebbüs hürriyetinin ve serbest girişimcinin yanında olan AK Parti, girişimcisi güçlü toplumların rekabet gücünün, teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek mal ve hizmet üreteceğinin ve ihraç edeceğinin bilincindedir. Güçlü bir girişimci yapısına sahip olmamızın, yüksek gelirli ülkeler arasında girme hedefimize önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

• KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artırarak ekonomik büyümeye daha fazla katkı vermesi temel amaçlarımızdan biridir. AK Parti olarak, hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip girişimler ile yenilikçi KOBİ’leri desteklemeyi, istikrarlı ekonomik büyümenin ve sosyal gelişmenin önemli bir gereği olarak görmekteyiz.

• KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapacağız.

• KOBİ’lerin borsaya açılma faaliyetlerini destekleyecek; Kredi Garanti Fonu’nun kefalet sağladığı KOBİ sayısını artıracak ve Girişim Sermayesi Fonlarını yaygınlaştıracağız.

• Her bir KOBİ için 1,5 milyon TL ve her bir risk gurubu için 2 milyon TL olan kefalet limitini, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin yatırım kredileri için 2,5 milyon TL’ye, her bir risk grubundaki imalatçı KOBİ’ler için ise 3 milyon TL’ye çıkarıyoruz. Ayrıca, diğer KOBİ’ler için 8 yıl olan maksimum vadeyi, imalatçı KOBİ’ler için 10 yıla; diğer KOBİ’ler için yüzde 75 olan kefalet oranını imalatçı KOBİ’ler için yüzde 80’e çıkarıyoruz.

• Öncelikli sektörlerde girişimciliği geliştirmek amacıyla doğrudan özel sektör tarafından veya özel sektör-kamu ortaklığında kurulan kuluçka ve hızlandırıcı gibi yapılanmaların desteklenmesi amacıyla bir program oluşturacağız.

• İş geliştirme, kuluçka ve hızlandırıcı gibi merkezlerin sayı ve etkinliğini artıracağız. Bu bağlamda, finansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşama girişimciliğe yönelik, üst fon kurulması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

• Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve kadınların ekonomik hayattaki rollerinin geliştirilmesine yönelik yeni destek mekanizmaları geliştireceğiz.

• Ar-Ge yapan KOBİ’lere teknolojik ürün ticarileştirmesine yönelik personel destekleri sağlayacağız.

• Verimlilik alanında sistematik gelişmeler kaydeden KOBİ’lerimizin devlet desteklerinden öncelikli ve avantajlı olarak yararlanmasını sağlayacağız.

• KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına önem vereceğiz. Bu amaçla destek programları oluşturacağız ve mevcut destekleri gözden geçireceğiz.

• Sanayi bölgelerinin teknolojik donanımı ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendireceğiz.

• Türk malı markası ve imajının iyileştirilmesi için faaliyetler yürüteceğiz.

“İMALAT SANAYİİNİN GSYH İÇİNDEKİ PAYININ ARTIRILMASI ÖNEMLİDİR”

• İmalat sanayiinde kaynak verimliliği potansiyelini belirleyeceğiz, kaynak verimli üretim uygulamalarını yaygınlaştıracağız.

• Küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak ürün tasarımını, çeşitlendirmeyi ve markalaşmayı destekleyecek ve bu konularda eğitim faaliyetleri düzenleyeceğiz.

• KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştıracağız.

• Önümüzdeki dönemde yurtiçi üretimi artırma ve ithalata bağımlılığı azaltma perspektifiyle, imalat sanayiinin GSYH içindeki payının artırılması, yapısal dönüşüm açısından önem arz etmektedir.

• AK Parti, bu yapının oluşturulması için verimlilik artışının ve sanayileşmenin hızlandırılması gerektiğinin farkındadır. Özel sektör öncülüğünde, Ar-Ge’ye daha fazla ağırlık vererek, ihracata dayalı ve rekabetçi bir üretim yapısıyla bunu gerçekleştirmeye kararlıyız.

• Yurt içi tasarruflarımızın artırılması ve daha üretken alanlara yönlendirilmesi, özel sektör yatırımlarının artırılması yoluyla imalat sanayiinin GSYH içindeki payının yükseltilmesi ve işgücü verimliliğimizin geliştirilmesi suretiyle istikrarlı büyümeyi devam ettireceğiz.

• AK Parti olarak, yeni yatırımlar ve imalat sanayimizde yaşanacak dönüşümlerle, 2023 yılında 500 milyar dolar mal, 150 milyar dolar da hizmet ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz. Mal ihracatımızda ana hedefimiz, dünya ihracatından yüzde 1,5 pay almaktır. İhracattaki bu olumlu performansın yanında, cari açık konusunu da dikkatle takip ediyor, gerekli yapısal ve konjonktürel tedbirleri alıyoruz.

• Üretimde dönüşümün yüksek katma değerli ürünler lehine sağlanmasını, yerli girdi üretimini ve kullanımını teşvik ederek ithalata bağımlılığını ve bu suretle cari açığı azaltmayı amaçlayan “İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programımız”la dış ticaret açığının GSYH’ya oranını azaltmayı hedeflemekteyiz.

• Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine öncelik verilmek suretiyle, Türkiye Sanayi Stratejisi ve Sektörel Stratejiler hazırlayacağız.

• Tasarım konusunda üniversite-sanayi işbirliği alanlarını genişleterek, yenilikçi üretim yapısını güçlendireceğiz.

• İmalat sanayiinde kapasite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, imalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getireceğiz.

• Milli gelirimizin hızlı bir şekilde yükseldiği bir dönemde, GSYH içindeki Ar-Ge harcamalarımızın payını neredeyse iki kat artırarak, 2002-2013 döneminde yüzde 0,53’ten yüzde 0,95’eyükselttik. 2023’de ise Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payını yüzde üçe çıkarmayı hedefliyoruz.

“KAMU ALIMLARININ KALDIRAÇ GÜCÜ  YERLİ ÜRETİM İÇİN KULLANILACAK”

• Yerli üretimi destekleyecek programlarla, dış ticaret dengesini iyileştirmeyi, artan kaynaklarımızı üretken alanlara yönlendirerek daha fazla gelire dönüştürmeyi hedefliyoruz.

• “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Öncelikli Dönüşüm Programımız”la kamu alımlarının kaldıraç gücünü kullanarak yerli teknoloji ve üretimi geliştirmeyi amaçlamaktayız.

• İlaç ve tıbbi cihaz alımlarında yerli üretimi özendirici ve geliştirici tedbirler alacağız.

• Geri ödeme ve fiyatlandırma politikaları ile ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve tıbbi cihazlara öncelik vereceğiz.

• 4 G: 3G’ye göre 10 kat hızlı veri transferi imkânı sunan projede belli oranda yerli üretim yapılması da planlamaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi

“ÖDENEN VERGİ VE PRİM TUTARINDA  FAİZSİZ İŞLETME KREDİSİ VERECEĞİZ”

• KOBİ’lere sağlanacak kredi desteklerinin üretimde dönüşüm stratejileri ile uyumlu olmasını gözeteceğiz.

• KOBİ’lere, ödedikleri vergi ve sigorta primi tutarında faizsiz işletme kredisi vereceğiz.

• Hedef odaklı, KOBİ’leri önceleyen, sadeleştirilmiş bir teşvik programı uygulayacağız.

• Kalkınma Ajansları bünyesinde kurulacak olan KOBİ Destek Ofisleri uzmanlarının KOBİ’leri kuruluşlarından itibaren teşvik sistemi konusunda bilgilendirmelerini sağlayarak teşvik sisteminin etkinliğini artıracağız.

• KOBİ’lerin sermaye piyasalarına erişimini etkinleştirecek, finansman yöntemlerinin çeşitlenmesini ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız.

• Kredi Garanti Fonu’nun kullanımını etkinleştirerek, sermaye artırımı sağlayacağız.

• Yüksek teknolojiye odaklı yatırımlara, yeşil projelere, kadın girişimcilere ve genç girişimcilere verilen şirket kredilerine özel teşvikler sağlayacağız.

• Gerekli yasal düzenlemeleri yaparak risk (girişim) sermayesi şirketlerinin kurulması ve yaygınlaştırılmasını destekleyeceğiz.

• Girişim finansmanı sağlamak için kamunun katılımı ve öncülüğünde “fonların fonunu’’ geliştireceğiz.

• Halkbank’ı özelleştirmeyecek, KOBİ’lerin ve esnafın ihtisas bankasına dönüştüreceğiz.

• Kalkınma Bankası’nı Devlet Yatırım Bankası’na dönüştürerek özellikle yerel gereksinimleri ve KOBİ ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapılandıracağız.

• Devlet Yatırım Bankası’nın, finansmanın yanı sıra proje finansman danışmanlığı hizmetleri de vermesini sağlayacağız.

• Türk Eximbank’ın işlev ve etkinliğini ihracat yoğunluklu KOBİ’lere yönelik olarak artıracak, kullandıkları araçları çeşitlendireceğiz.

• Kuracağımız “Teknobank” ile teknoloji gelişme bölgelerinin etkinliğini artıracak; yenilikçiliği, teknoloji yatırımlarını ve adaptasyonunu, yeni teknoloji tabanlı ürünleri ve e-ticaret faaliyetlerini destekleyeceğiz.

“KAMU ALIMLARINDA YERLİ ARA MALLARLA ÜRETİME ÖNCELİK TANIYACAĞIZ”

• Enerji, ulaşım ve iletişim maliyetleri üzerindeki vergi yükünü azaltarak imalat sanayisinin rekabet gücünü artıracağız.

• Kamu alımlarında, uluslararası hukuk çerçevesinde, yerli ara mallarla üretime öncelik tanıyacağız.

• Kamu alımlarında, kamu ihale mevzuatını gözeterek, tedarik bütçelerinin %15’ini kadın girişimciler ve genç girişimcilerin kurduğu firmalardan yapılacak alımlar için kullanılması yönünde düzenlemeler yapacağız.

• KOBİ’lerin yeni teknoloji temelli dönüşümlerini hızlandırarak, teknoloji yoğun ürün ve üretim süreci geliştirmelerini sağlayacağız.

• Kayıt dışılığı önleyeceğiz, rekabet gücünü artırıcı vergi reformunu gerçekleştireceğiz.

• Katma değeri düşük ve yenilenmesi güç sektörlere teşvikleri kaldıracağız.

• Ar-Ge faaliyetlerinin üretim odaklı ve tasarım sürecini kapsayacak şekilde yürütülmesini sağlayacağız.

• Ürün ve süreç tasarımını Ar-Ge faaliyetleri kapsamına dâhil edeceğiz.

• Türk Tasarım Danışma Konseyi’ni daha etkin hale getireceğiz.

• Tasarım Strateji Belgesi’ni titizlikle uygulayacağız. Bu strateji kapsamındaki tasarım politikalarının yürütülmesi için “Türkiye Tasarım Enstitüsünü” kuracağız.

• KOSGEB kanalıyla KOBİ’lerin e-dönüşümlerine yönelik destek ve teşvik sağlayacağız.

• Kadınların hâkim ortak olduğu şirketlere verilen KOBİ desteklerinde hibe oranını %50’den %67’ye çıkaracağız.

• Hâkim ortağı kadın olan KOBİ’lerin işlerini büyütmek için kullanacakları kredilerde faizin %33’lük bölümünü Kredi Garanti Fonu’na ödeteceğiz.

• Türkiye’yi yalnızca bir üretim ve lojistik üssü olmaktan çıkaracak, kendi markalarını yaratan bir ileri üretim ve kademeli olarak teknolojik gelişme üssüne dönüştüreceğiz.

• Yeni teknoloji alanlarının yanı sıra, geleneksel üretim sektörlerinde katma değeri yüksek ürün ve faaliyetleri geliştireceğiz.

• Esnafın da şirketler gibi kira, araç gideri vb. iş yeri masraflarını vergiden düşebilmesini sağlayacağız.

“KÜMELENME ŞİRKETLERİNE VERGİ AVANTAJI SAĞLAYACAĞIZ”

• Kredi Kefalet Kooperatifleri’ni güçlendirecek, kredi miktarlarını artıracağız.

• Esnafın düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle kira öder gibi kendi dükkânının sahibi olmasını sağlayacağız.

• Esnafın kurduğu kümelenme şirketlerine vergi avantajı sağlayacağız.

• Yerli imalatın geliştirilmesinde kamunun yönlendirici, teşvik edici ve denetleyici bir rol üstlenmesini ilke edineceğiz.

• Enerji alanında Ar-Ge çalışmalarını, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile gerçekleştireceğiz.

• Üniversite ve sanayi iş birliğini geliştireceğiz. Üniversite kontenjanlarını belirlerken, iş dünyasının taleplerini de dikkate alacağız.

• Yeni bir demir yolu hamlesiyle, ulusal lokomotif ve vagon endüstrisini geliştireceğiz.

• Yenilenebilir enerji sektöründe ekipmanların yerli üretimi için köklü bir Ar-Ge ve teşvik politikası gerçekleştireceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi

“KOBİ’LERİN TEMİNAT SORUNU ÇÖZÜLECEKTİR”

• KOBİ’lerin finansman ve altyapı imkânları artırılacak; karşılıksız danışmanlık hizmeti verilecektir. Dağınık ve bireysel işleyen KOBİ’ler yerine uluslararası piyasaları tanıyan ve entegre olan KOBİ’lerle, küresel ekonomide rekabet edebilecek güçlü bir yapı oluşturulacaktır.

• KOBİ’leri, esnaf ve sanatkârı, çiftçileri ve diğer vatandaşları borç ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarmak amacıyla finansal borçların yeniden yapılandırılması için “Borç Sarmalından Çıkış Projesi” uygulamaya konulacaktır.

• Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak, KOBİ finansmanında etkin bir şekilde kullanılacaktır. Özellikle bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik projeleri desteklemesi sağlanacaktır.

• KOBİ’lerin bankalardan daha fazla kaynak kullanmasını temin etmek üzere, Kredi Garanti Fonu sisteminin kaynakları artırılacaktır. Ayrıca, Kredi Garanti Fonu ve risk sermayesi sistemi etkin hale getirilerek KOBİ’lerin teminat sorunu çözülecektir.

• Güdümlü Ar-Ge projeleri desteklenecek, KOBİ’ler bu projeler kapsa¬mına alınarak rekabet gücü geliştirilecek ve büyük projeler üretme kapasitesine kavuşturulacaktır.

• KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat yapabilme kapasiteleri geliştirilerek uluslararası rekabet güçleri artırılacaktır.

• KOBİ’lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri sağlanacaktır.

• KOBİ’lerin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama ve benzeri alanlarda rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik destekler sağlanacak ve bu desteklerin izleme ve değerlendirmesine ilişkin etkin sistemler oluşturulacaktır.

“KÜMELENME YAKLAŞIMIYLA SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİ YENİDEN TASARLANACAKTIR”

• KOBİ’lerin finansmana ulaşma konusunda yaşadıkları sorunları ve know-how üretimi, sermaye miktarı ve özellikle bilgi ve iletişim alanındaki modern teknolojiye erişim ve sağladığı avantajlardan faydalanma kabiliyeti açısından yaşadıkları olumsuzlukları giderecek önlemler alınacaktır.

• Geleneksel ve teknolojik ağırlıklı sektörlerde rekabet gücü yüksek sektör ve bölgelerin desteklenmesi için “kümelenme” yaklaşımı çerçe¬vesinde sanayi ve hizmet sektörleri yeniden tasarlanacaktır. KOBİ’lerin birleşerek ölçek ekonomisine uygun bir yapılanmaya gitmeleri temin edilecektir.

• KOBİ’lerin yenileme amacıyla yapacakları makine-teçhizat ve donanım yatırımlarından KDV alınmayacak, KOSGEB kaynaklarından faizsiz olarak yararlanmaları sağlanacaktır.

• KOBİ’lerin her kademedeki insan gücü kapasitesinin artırılması için; üniversitelerin, KOSGEB’in, meslek teşekküllerinin ve sivil toplum kuru¬luşlarının eğitim programı geliştirmeleri özendirilecektir.

• KOBİ’ler tarafından üretilecek mal ve hizmetlerde standartların oluşumu, kalitenin yükseltilmesi ve pazara ulaşımda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

• Sanayileşme stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve revize edilmesi süreçlerinde ilgili kamu kurumları yanında meslek kuruluşları ve üniversiteler gibi planlama işlevine katkı sağlayabilecek kurumsal yapıların sürece dahil olmaları sağlanacaktır.

• Bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikler ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak amacıyla “Milli Yenilik Sistemi” kurulacak, bu çerçevede, teknolojik yenilikler ve teknolojik ürünleri yenilemek için gerekli olan Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir.

• Yerel kaynakları harekete geçiren, nitelikli iş gücü istihdam eden, ileri teknoloji kullanan ve üreten, özgün tasarım ve marka geliştiren, tüketici sağlığını ve tercihlerini gözeten, çevre normlarına uygun üretim yapan, teknolojik yenilik öngören, verimlilik artışı sağlayan, uluslararası rekabet gücüne sahip bir sanayi oluşturulacaktır.

• Yüksek teknolojili, yüksek katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yüzde 100’e kadar yatırım indirimi verilecek, sigorta pirimi işveren payı belirli oran ve süreyle devlet tarafından karşılanacaktır.

• Orta ve uzun vadede, büyümeye ivme kazandırılması ve istihdamın artırılması için, yapısal nitelikli tedbirlerin alınmasının yanında özel kesim tarafından yatırım kararı verilmiş teşvik belgeli projelerin hızla gerçekleştirilmesini destekleyici tedbirler alınacaktır.

• Sanayinin kullandığı girdilerin fiyatlarını yükselten fon ve benzeri kesintiler gibi maliyet dışı unsurlar kaldırılacaktır.

“KAMU İHALELERİ YOLUYLA YENİLİKÇİ YERLİ SANAYİ DESTEKLENECEKTİR”

• Hızlı tren ulaşım teknolojileri geliştirilerek raylı taşımacılıkta altyapı, üstyapı ve elektromekaniğin yerli üretimi sağlanacaktır.

• Malzeme teknolojileri, elektronik harp, havacılık, uzay ve uydu teknolojileri, ağ merkezli savaş, insansız hava araçları, güdüm ve kontrol teknolojileri gibi savunma sanayi teknolojilerinin Ar-Ge çalışmaları ve üretimi desteklenecektir.

• Dâhilde işleme rejimi, başta tarım ürünleri olmak üzere ithalatı azaltacak ve yerli üretimi artıracak şekilde düzenlenecektir.

• İhracatın ithalat bağımlılığını azaltmak amacıyla yerli kaynaklarla üretilebilecek girdilerin yurt içinde üretimi teşvik edilecektir.

• Yerli üreticilerin rekabet gücünü artıracak teşvikler uygulamaya konulacak, girdi maliyetleri düşürülecektir. Vergi politikalarında rekabet gücünü azaltan istisna, muafiyet ve indirimler azaltılacaktır.

• Hızlı veri ve ses iletimini sağlayacak teknolojiler ile bilgisayar donanım ve yazılımı üretimi ve ihracatının teşvik edilmesi, elektronik sektöründe, hızlı gelişen ve yüksek katma değer oluşturan bilişim ve özellikle elektronik haberleşme teknolojilerinde yerli katkı ve fikri mülkiyet oranı¬nın artırılması sağlanacaktır.

• Büyüme, istihdam ve ihracat kapasiteleri yüksek olan sektörlerde katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık verilecektir. İthalat bağımlılığını azaltacak ve yerli imkânları harekete geçirecek sanayi yatırımları desteklenecektir.

• Kamu ihaleleri yoluyla yenilikçi yerli sanayi desteklenecektir.

• Ülkemizin ekonomisi ve sanayisi için büyük önem arz eden yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı/off-set uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları için kolaylıklar getirilecektir.

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.