Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

7103 ve 7104 Sayılı Kanunlardaki Değişiklikler

7103 ve 7104 sayılı Kanunlardaki değişikliklerde KDV, teşvik, işçi-işveren ilişkileri, istihdam desteği gibi firmalar açısından önemli başlıklar yer alıyor.
Ostim Editör
15 Mayıs 2018 13:55
21.03.2018 tarihinde kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında dikkat çeken adımlar atıldı.  7103 ve 7104 sayılı Kanunlardaki değişikliklerde KDV, teşvik, işçi-işveren ilişkileri, istihdam desteği gibi firmalar açısından önemli başlıklar yer alıyor.
  • OSB’lere yapılan mal ve hizmet teslimi belli şartlarda KDV’den istisna edildi

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Madde 1.4.2018 tarihinden yürürlüğe girecektir. (7103- madde 29)

  • Sanayi Sicil Belgesini ibraz edene KDV’den istisna makine teslimi

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edildi. Bu madde ile OSB’lerde makine imal eden sanayicilerin 2019 yılı sonuna kadar tam kapasite ile çalışmaları bekleniyor. Madde, 1.5.2018 tarihinde yürürlüğe giriyor. (7103-madde 31)

  • İşçi ile işverenin anlaşarak iş akdinin sona erdirilmesi konusuna açıklık

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirildi. (7103-madde 5)

  • Usulsüzlük cezalarında indirim % 33’ten % 50’ye çıkarıldı

Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, Kanunun 376’ncı maddesinde yer alan şartlara uyulması kaydıyla, kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanması yönünde değişiklik yapıldı. Daha önce bu indirim üçte bir oranında uygulanıyordu. (7103-madde 14)

  • SGK personel istihdam desteği

2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla 01.01.2018 tarihinden itibaren sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır. Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanır. Bu madde kapsamında alınacak personel işe başlamadan evvel İŞKUR şubelerinden bilgi alınması firma yararına olacaktır. (7103-madde 43)

Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır. (7103-madde 44)

  • Doğrudan ihracat yapan imalatçılara KDV iadesi

İmal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verildi.
Mükelleflerin belge bazlı yüklenilen KDV listesini hazırlamaları hem iş yükü hem de zaman kaybına sebebiyet veriyor. Maliye Bakanlığının bu yetkisini kullanacağı sektörlerde faaliyet gösteren imalatçı mükellefler, doğrudan ihracat işlemleriyle ilgili olarak yüklendikleri katma değer vergisini hesaplamak zorunda kalmayacak. Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek.(7104-madde 10)

  • Bakanlar Kuruluna yetki

7104 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ibareyle süresi içinde iadesi talep edilmeyen katma değer vergisini gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme hususlarında Bakanlar Kuruluna yetki verildi. Yapılan düzenleme 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

  • Geriye dönük yararlanılmayan SGK teşvikleri 

5510 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan teşvik ve destekler ile ilgili son başvuru süresi 01.06.2017. Yararlanılamayan SGK teşvikleri borçlara mahsup edilebilecek veya 6 şar aylık periyodlarla nakten iade edilecek.(7103-Madde 70)

Merakla beklenen ve işletmelerin üzerinde bir yük olarak kalan devreden KDV’nin belli şartlarla mükellefe iadesi ile ilgili madde TBMM Genel Kurulu’nda verilen önergeler ile yasa metninde çıkarıldı. Reform niteliğinde olan, üzerinde uzun süreler tartışılan devreden KDV’nin iadesi başka bahara kaldı.

Halit Küçükçelik
Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.